KOHANIMENÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

11.04.2007 nr 12.4-1/133

Siseministeerium
Tallinn, Pikk 61

Toimumisaeg: 20. märts 2007
Algus kell 11.00, lõpp kell 13.55

Juhatas: Väino Tõemets
Protokollis: Aule Kikas

Osalesid kohanimenõukogu liikmed Lui Hubel, Jüri Jagomägi, Aule Kikas, Ants Kraut, Jaak Maandi, Peeter Päll, Evar Saar, Uudo Timm, Ilmar Tomusk, Väino Tõemets, Olev Veskimäe (registreerimisleht lisatud).

Kutsutuna osalesid Malle Hunt, Olivia Taluste (p 2 ja 3), Mall Kivisalu (p 2) ja Mairis Kungla (p 2).

Päevakord:

  1. Kandid asustusjaotuses.
  2. Kohanimeregistri ja aadress-süsteemi haldussüsteemi integreerimisest.
  3. Kohanimeseaduse muudatuste ettepanekud.
  4. Arvamuse kujundamine Westmeri sadama nime suhtes.
  5. Eesti esindamine ÜRO 9. kohanimekorralduskonverentsil (20.-31. august 2007, New York).
  6. Informatsioon meresaarte nimede töörühma tegevusest.

Koosoleku juhataja tutvustas uut kohanimenõukogu liiget Olev Veskimäed, kes töötab Maa-ameti fonogramm-meetria ja kartograafia osakonna kvaliteedi ja tootearenduse büroo juhatajana ning kelle tegevus on seotud riigi topograafiliste andmete kogumise ja uuendamisega ning kes varasema töökogemuse kaudu on tuttav ka kohanimeregistri tööga.

Otsustati: Päevakord kinnitada.

1. Kandid asustusjaotuses
Ettekandja: Madis Kaldmäe, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna nõunik

Madis Kaldmäe andis ülevaate nn kantidest ehk paikkondade temaatikast. Ta tõi välja probleemina selle, et Eesti territooriumi administratiivne ja statistiline liigendus ei kajasta täielikul määral tegelikkust – olemas on küll külad, kuid nende jaotumine on väga ebasüstemaatiline. Teine probleemne temaatika, mille ettekandja välja tõi, on nn keskuse ja ääremaa temaatika ja küla identiteedi küsimus. Samuti peatus ettekandja haldusterritoriaalse muudatuse, kogukondliku järjepidevuse ja võõrandumise ning kohanimede temaatikal. Ettekandja tõi välja mõtte uurida kohanimede hierarhiat paikkondade või kantide kontekstis.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks

2. Kohanimeregistri ja aadress-süsteemi haldussüsteemi integreerimisest
Ettekandjad: Mall Kivisalu, Lui Hubel, Aule Kikas.

Mall Kivisalu andis ülevaate aadress-süsteemi kehtestamise määruse eelnõust ja selle seostest kohanimeregistriga.

Aule Kikas selgitas, et kohanimekorralduse valdkonna üks prioriteetidest on kohanimeregister, selle täiendamine ja kaasajastamine, kuna praegune kohanimeregistri struktuur ja toimemehhanism ei rahulda kõiki vajadusi.

Kohanimeregistri arendamise teemal on sellel aastal peetud mitmeid ühiseid koosolekuid Siseministeeriumi, Maa-ameti ja AS Eesti Kaardikeskuse ning huviliste ja kaasatute osavõtul.

Käesoleva aasta kohanimeregistri arendustööde planeerimise käigus selgus, et maa-ametil on käsil aadress-süsteemi (ADS) avalikustamise kaardirakenduse arendamine. Et meie üks prioriteete on kohanimede visualiseerimine ehk vajadus piiritleda täpsemalt kohanime objekti ja selle asukohta ning seda vajadusel ka erinevates kaardirakendustes kuvada (mis praegu toimub vaid punkti näitamisena läbi maa-ameti kaardirakenduse), siis arutelude käigus tundus igati põhjendatud olema kohanimeregistri andmeid avalikustada samas kaardirakenduses.

Teisalt on aadress-süsteemi arendusega seoses selgunud vajadus kohanimeregistri info kasutamiseks ADS-is. Topograafiliste objektide visualiseerimiseks peaksid kohanimed kohanimeregistris olema seotud Eesti topograafilise andmekoguga, kus toimub topograafiliste andmete haldamine ning nende baasil ka riiklike topograafiliste kaartide tootmine.

Lui Hubel tõi välja kohanimeregistri ja aadress-süsteemi haldussüsteemi integreerimise otstarbekuse analüüsimise vajaduse. Erinevatele IT firmadele saadetud lähteülesande põhjal olid oodatud 19. aprilliks k.a pakkumised analüüsi läbiviimiseks ning hinna küsimiseks. Küsimus on praegu registrite tehnilises töös.

Toimus arutelu, mille käigus jõuti ühisele seisukohale kohanimeregistri ja aadress-süsteemi integreerimise vajaduses.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks, töötada antud teemaga edasi, toetada kohanimeregistri ja aadress-süsteemi haldussüsteemi integreerimist ning pidada vajalikuks tellida analüüs kohanimeregistri ja aadress-süsteemi võimaliku integreerimise otstarbekuse ja võimalikkuse kohta.

3. Kohanimeseaduse muudatuste ettepanekud
Ettekandja: Aule Kikas.

Jaanuari lõpus toimunud nõupidamisel vaadati üle kohanimeseadus ning tehti 4 ettepanekut kohanimeseaduse muutmiseks. Ettepanek oli tühistada kohanimeseaduse § 4 lõige 3, § 6 lõige 5, § 7 lõike 2 p 4 ja § 30 lõige 6. Ettekandja tõstis teemana üles ka meresadamatele nimemääramisel võimaliku kohanimenõukogult arvamuse küsimise kohustuslikkuse.

Küsimusi tekitas § 4 lõike 3 tühistamine – oluline on anda kohanimemäärajale signaal, et § 4 lõikes 1 nimetamata objektidele kohanime määramisel tuleb ikka arvestada kohanimeseaduses sätestatud nõudeid.

Otsustati: Kiita heaks kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu ning valmistada ette selle esitamine Vabariigi Valitsusele.

4. Arvamuse kujundamine Westmeri sadama nime suhtes
Ettekandja: Peeter Päll.

Kohanimenõukogu üheks ülesandeks on kohanimede kasutamise jälgimine, samuti on kohanimenõukogul õigus nõuda kohanimemäärajalt kohanimevaliku põhjendust.

Märtsi alguses saatis Haapsalu linnavolikogu meile koopia oma määrusest, millega kinnitati sadama nimeks "WESTMERI" sadam. Järelpärimise vastuseks saadeti meile õigusakti seletuskiri, kust selgub, et samanimeline tänav on seal olemas juba aastast 1998 ning et sama nime kannab ka sadamat haldav äriühing.

Arutelu tulemusena võttis kohanimenõukogu seisukoha, et nimi Westmeri ei vasta kohanimeseadusele ning kohanimede eestikeelsuse kindlakstegemise korrale, kasutatud pole eesti kirjaviisi.

Otsustati: Pöörduda Haapsalu Linnavolikogu poole ettepanekuga kaaluda Westmeri kui kohanime sobivust tänava- ja sadamanimena, kuna nimi ei vasta kohanimeseadusele ning kohanimede eestikeelsuse kindlakstegemise korra nõuetele.

5. Eesti esindamine ÜRO 9. kohanimekorralduskonverentsil (20.-31. august 2007, New York)
Ettekandja: Peeter Päll.

21.–30. augustil 2007. a toimub New Yorgis ÜRO 9. kohanimekorralduse konverents, mis on valdkonna tippsündmus. Päev enne (20. august) ning päev pärast (31. augustil) konverentsi toimub samas 24. ÜRO kohanimeekspertide rühma istung. Konverentsiks peame esitama ülevaate Eesti kohanimealasest tegevusest viimase viie aasta jooksul. Samuti on plaan võtta kaasa Eesti kohanimekorraldust tutvustav trükis.

Otsustati:
1) Pidada vajalikuks Eesti delegatsiooni osalemist ÜRO 9. kohanimekorralduskonverentsil ning ÜRO kohanimeekspertide rühma istungil;
2) Aule Kikasel korraldada pöördumine Välisministeeriumi poole palvega vormistada volikiri ÜRO-le Eesti Vabariigi ametlike esindajate nimetamiseks ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN) 9. konverentsile, mis toimub 20.–31. augustil 2007. a New Yorgis, samuti tagada volikirja jõudmine korraldajani enne konverentsi algust.

6. Informatsioon meresaarte nimede töörühma tegevusest
Ettekandja: Uudo Timm.

Meresaarte nimede töörühm on käinud ühe korra koos, läbi on vaadatud saarte nimede määramise põhimõtted, koostatud on sellekohane MapInfo kaardikiht. Põhikaardile tuginedes on meresaari kokku 2176, nendest 1615 on valdavalt väga väikesed nimetud saared, 561 saarel on olemas nimi. Jõuti otsusele, et vägisi nimede panemine pole otstarbekas, kui aga omavalitsustel ja kohalikel on saare kohta oma nimi, on need oodatud. Eraldi teema on rannarootsi nimed ja nende käsitlemine, samuti rööpnimede kasutamine. Järgmine töögrupi kokkusaamine toimub juunis.

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks

Väino Tõemets
koosoleku juhataja