Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) Baltijas nodaļas 15. sanāksme /
The 15th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) /
15-ое заседание Балтийского отдела Группы экспертов ООН по географическим названиям

DARBA KĀRTĪBA / AGENDA / ПОВЕСТКА ДНЯ

2012. gada 27.-29. marts
Latvija, Rīga
Latvijas Kara muzejs, Smilšu iela 20


27. marts / March 27 / 27 марта

10.45–12.00 Reģistrācija / Registration / Регистрация
Kara muzeja ekspozīciju individuāla apskate / Individual visits to the expositions of the Latvian War museum / Индивидуальный осмотр экспозиций Военного музея Латвии
10.45–11.55 Kafija / Coffee / Kофе

12.00–13.00 Baltijas nodaļas 15. sanāksmes atklāšana / Opening of the 15th Meeting of the Baltic Division / Открытие 15-oго заседания Балтийского отдела

Organizatoriski jautājumi / Organizational issues / Организационные вопросы

13.00–14.00 1st section – chaired by representative of Estonia / под председательством представителя Эстонии

Ģeogrāfisko nosaukumu nacionālā standartizācija
National standardization of geographical names
Национальная стандартизация географических названий

14.00–15.30 Pusdienas / Lunch / Обед

15.30–16.30 2nd section – chaired by representative of Lithuania / под председательством представителя Литвы

16.30–16.50 Kafijas pauze / Coffee break / Перерыв на кофе

16.50–17.50 3rd section – chaired by representative of Latvia / под председательством представителя Латвии


28. marts / March 28 / 28 марта

9.00–11.00 4th section – chaired by representative of Russia / под председательством представителя России

Vietvārdu datubāzes un katalogi
Toponymic databases and gazetteers
Базы данных и каталоги географических названий

11.00–11.20 Kafijas pauze / Coffee break / Перерыв на кофе

11.20–12.00 5th section – chaired by representative of Estonia / под председательством представителя Эстонии

12.00–13.00 6th section – chaired by the representative of Lithuania / под председательством представителя Литвы

Ģeogrāfiskie nosaukumi kartēs
Geographical names on the maps
Географические названия на картах

13.00–14.30 Pusdienas / Lunch / Обед

14.30–16.00 7th section – chaired by the representative of Latvia/ под председательством представителя Латвии

Vietvārdi kā kultūras mantojums
Place names as cultural heritage
Географические названия как культурное наследие

Diskusija: Vietvārdu aizsardzība
Discussion: Protection of place names
Дискуссия: Охрана географических названий

16.20–16.40 Kafijas pauze / Coffee break / Перерыв на кофе

16.40–18.00 Working session of the Baltic Division of UNGEGN – chaired by Aule Kikas – Chair of the Baltic Division / рабочее заседание Балтийского отдела ГЭГН ООН – под председательством Aуле Кикас – председателя Балтийского отдела

Baltijas nodaļas darba rezultāti un turpmākie uzdevumi
Sanāksmes noslēguma protokola pieņemšana
Sanāksmes noslēgums

Results and further activities of the Baltic Division
Adoption of the final report of the meeting
Closing of the meeting

Итоги и предстоящие задачи работы Балтийского oтдела
Принятие заключительного протокола заседания
Закрытие заседания

Photos: Estonia / Эстония, Latvia / Латвия, Lithuania / Литва, Russia / Россия; Belarus / Беларусь, Poland / Польша, Ukraine / Украина


29. marts / March 29 / 29 марта

9.00–18.30 Pasākums ārvalstu dalībniekiem – izbraukuma seminārs Turaidas muzejrezervātā, iepazīšanās ar dienvidrietumu Vidzemes vēsturi un vietvārdiem

A visit to the Turaida Museum Reserve and workshop regarding the history and place-names of SW Vidzeme for participants from abroad

Выездной семинар для иностранных участников в Турайдском музее-заповеднике, ознакомление с историей и географическими названиями Юго-западной Видземе