[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Leitud 1 artikkel

meel n. aistingute vastuvõtu ja eristamise võime; millegi tajumise, mõistmise võime; taju, tunnetus; (inimese loomuse, hingelaadi, meelelaadi, vaimu vms. kohta); meeleolu, tunne, tuju, tahtmine, soov; mõte; arvamus, seisukoht; kõnek. mõistus, aru; (sisekohakäänetes) mälu

 • TULETISED

  meel=sus n. tõekspidamised, veendumused ning nendest johtuv eluhoiak

  meelsus+kontroll n.

  meelsus+vang n. <-vangi>

  meel=usmeelsao. meelepärane

  meela=s o. (himuralt) meeleline

  meela=lt m. \naeratama\

  meele=line o. \tunnetus; iha, naine; tegu\ psühh. meeleelundite abil toimuv, meelte kaudu saadud; lihalik, kehaliselt, eriti suguliselt erutav; vnm. meelepärane

  meelelise=lt m. \tajutav\

  meelelis=us n.

  meele=tu1meeletuo. \viha; hirm\ ilma aruta, pöörane; tohutu, määratu

  meeletu=lt, meeletu m. \kallis\ väga

  meelet=us n.

  ~meel=ik o., n. (mingit laadi) meelega; selline inimene

  ise+meelik o. \laps, tegu\ isemeelne

  isemeeliku=lt m. \vaikima\

  isemeelik=us n. isemeelsus

  sala+meelik o. salapärane, äraarvamatu

  vana+meelik n. alalhoidlane, konservatiiv

  üle+meelik o. vallatu, üleannetu

  ülemeeliku=lt m. \käituma\

  ülemeelik=us n.

  ülemeeli=tse/ma t. ülemeelik olema

  meel-is~ meelepärane, lemmik-

  meelis+harrastus n.

  meelis+kangelane n.

  meelis+kirjanik n.

  meelis+motiiv n.

  meelis+paik n.

  meelis+tegevus n.

  meelis+täht n. (toataim)

  meelega m. \tegema\ sihilikult

  meele=ldi m. \tulema\ hea meelega

  meeli=tsi m. meelte abil

  meel-sa=sti m. hea meelega

  meel=di/ma t.

  meeldi=mine n.

  meeldimis+püüe n.

  meeldi=mus n. meeldiv-olek; meeldimine

  meeldiv o.

  eba:meeldiv o.

  ebameeldiva=lt m.

  ebameeldiv=us n.

  meeldiva=lt m.

  meeldiv=us n.

  meeldiva+lõhna=line o. meeldiva lõhnaga

  meele=sta/ma t. kellegi meelt mõjutama

  meelesta=mine n.

  meelestat=us n. meelestatud olek

  meelest=us1 n. meelestamine; meelestatus

  meele=stu/ma t. oma meelt teatud suunas kujundama

  meelestu=mine n.

  meelest=us2 n. meelestumine

  meeli=skle/ma, meeli=skele/ma t. meelt mõlgutama

  meeliskle=mine n.

  meeli=ta/ma t.

  meelit=le/ma, meelite=le/ma t. kedagi midagi tegema meelitama

  meelit=is n. meelitusvahend

  meelit=us n. meelitamine

  meelitus+nimi n.

  meelitus+sõna n.

  ligi meelita/ma t.

  ligi+meelita=ja n.

  ligi+meelita=mine n.

  välja meelita/ma t. (kelleltki midagi)

  välja+meelita=ja n.

  välja+meelita=mine n.

  ära meelita/ma t. mujale meelitama; poolehoidu saavutama; (ära) võrgutama

  ära+meelita=ja n.

  ära+meelita=mine n.

  üle meelita/ma t. kedagi meelitades midagi enda valdusse v. teada saama

  meeli=tse/ma t. kogu meelest kedagi v. midagi ihkama

  ~meel=ne o. (mingit laadi) meelega; kellegi v. millegi poolt olev

  ahta+meelne o. kitsarinnaline, ahta meelega

  ahtameelse=lt m.

  ahtameels=us n.

  ausa+meelne o.

  ausameelse=lt m.

  ausameels=us n.

  ava+meelne o. avatud meelega

  avameelse=lt m.

  avameels=us n.

  avameeli=tse/ma t.

  avameelitse=ja n.

  avameelitse=mine n.

  edu+meelne o.

  edumeelse=lt m.

  edumeels=us n.

  eesti+meelne o.

  eestimeelse=lt m.

  eestimeels=us n.

  eri+meelne o. eri meelt, teisel arvamusel olev

  erimeelse=lt m.

  erimeels=us n.

  fašismi+meelne o. \kirjutis\

  haja+meelne o. hajali mõtetega

  hajameelse=lt m.

  hajameels=us n.

  hale+meelne, haleda+meelne o.

  halemeelse=lt m.

  halemeels=us n.

  helde+meelne o. \inimene\

  heldemeelse=lt m. \toetama\

  heldemeels=us n.

  hella+meelne o.

  hellameelse=lt m.

  hullu+meelne o. nõrgamõistuslik; pöörane

  hullumeelse=lt m.

  hullumeels=us n.

  härda+meelne o.

  härdameelse=lt m.

  härdameels=us n.

  ise+meelne o. teisi mittearvestav, kangekaelne

  isemeelse=lt m.

  isemeels=us n.

  isemeeli=tse/ma t. isemeelselt käituma

  kade+meelne o. kade

  kademeels=us n.

  kalli+meelne o. vnm. hea, õilsameelne

  kallimeels=us n.

  kerge+meelne o. mõtlematu; kombelõtv

  kergemeelse=lt m.

  kergemeels=us n.

  kindla+meelne o. kindla iseloomuga; järeleandmatu

  kindlameelse=lt m.

  kindlameels=us n.

  kiriku+meelne o. \inimene\ kiriku, kirikutegelaste seisukohtadele vastav v. neist juhinduv, klerikaalne

  kirikumeels=us n.

  koostöö+meelne o. \seltskond\

  koostöömeels=us n.

  kroonu+meelne o. kõnek. riigitruu

  kroonumeels=us n.

  kurva+meelne o. kurb, nukker, melanhoolne; kurba, nukrat meeleolu tekitav

  kurvameelse=lt m.

  kurvameels=us n.

  kurvameeli=tse/ma t. kurvameelne olema

  kurvameelitse=mine n.

  käre+meelne o. teravalt, mingis suhtes vastuseisvalt meelestatud, põhjalikke muudatusi pooldav, radikaalne

  käremeelse=lt m.

  käremeels=us n.

  lihtsa+meelne o. lapsemeelselt usaldav v. uskuv

  lihtsameelse=lt m. \lootma\

  lihtsameels=us n.

  mässu+meelne o.

  mässumeelse=lt m.

  mässumeels=us n.

  nukra+meelne o.

  nukrameelse=lt m.

  nukrameels=us n.

  nõdra+meelne o. nõrgenenud mäluga

  nõdrameelse=lt m.

  nõdrameels=us n.

  raukus+nõdrameelsus n.

  nõrga+meelne o. nõrga mõistusega

  nõrgameelse=lt m.

  nõrgameels=us n.

  nüri+meelne o. juhm, tuim

  nürimeelse=lt m.

  nürimeels=us n.

  nõukogude+meelne o. nõukoguliku meelsusega

  orja+meelne o. orjalik

  orjameelse=lt m.

  orjameels=us n.

  paavsti+meelne o. katoliiklik

  pika+meelne o. \mees\ kannatlik, leplik; aeglane

  pikameelse=lt m.

  pikameels=us n.

  poole+meelne o. poole aruga

  poolemeelse=lt m.

  poolemeels=us n.

  rahu+meelne o. \inimene\

  rahumeelse=lt m. \lahenema\

  rahumeels=us n.

  rahva+meelne o. rahvaga ühte meelt

  rahvameelse=lt m.

  rahvameels=us n.

  raske+meelne o. kurvameelne, rõhutud

  raskemeelse=lt m.

  raskemeels=us n.

  rõõmsa+meelne o.

  rõõmsameelse=lt m.

  rõõmsameels=us n.

  saksa+meelne o.

  saksameels=us n.

  stagna+meelne o. kõnek.

  suure+meelne o. omakasupüüdmatult helde v. andestav

  suuremeelse=lt m.

  suuremeels=us n.

  terav+meelne o. vaimukas, leidlik

  teravmeelse=lt m.

  teravmeels=us n. teravmeelne olek; teravmeelne ütlemine

  teravmeeli=tse/ma t.

  teravmeelitse=ja n.

  teravmeelitse=mine n.

  tume+meelne o. kurvameelne; morn

  tumemeelse=lt m.

  tumemeels=us n.

  tusa+meelne n.

  tõsi+meelne o. selline, kes võtab asju tõsiselt

  tõsimeelse=lt m.

  tõsimeels=us n.

  tõe+meelne o. (loomult) ausameelne, siiras

  tõemeelse=lt m. \uskuma\

  tõemeels=us n.

  uue+meelne o. uut pooldav

  uuemeelse=lt m. \mõtlema\

  uuemeels=us n.

  uuendus+meelne o. uuendusi pooldav

  uuendusmeels=us n.

  uute+meelne o. uuendusmeelne

  vaba+meelne o. salliv

  vabameelse=lt m.

  vabameels=us n.

  vana+meelne o. vanas kinni olev

  vanameelse=lt m. \mõtlema\

  vanameels=us n.

  vastu+meelne o. \tegevus\ vastumeelt olev

  vastumeelse=lt m. \nõustuma\

  vastumeels=us n.

  vene+meelne o. venelasi pooldav, nende huvisid ja püüdlusi toetav

  venemeelse=lt m. \kasvatatud\

  venemeels=us n.

  õilsa+meelne o. õilis

  õilsameelse=lt m.

  õilsameels=us n.

  üle+meelne o. vnm. vallatu, ülemeelik

  ülemeelse=lt m.

  ülemeels=us n.

  ülla+meelne o. üllas

  üllameelse=lt m.

  üllameels=us n.


 • LIITSÕNAD

  ava+meeli m.

  haistmis+meel n.

  hea+meel n.

  huumori+meel n.

  huumorimeel=ne o. huumorimeelega

  huumorimeelse=lt m.

  ilu+meel n.

  kahju+meel n.

  kangelas+meel n.

  kerge+meel n. kergemeelsus

  koha+meel n.

  kompimis+meel n.

  korra+meel n.

  koos+meel n. üksmeel

  kriitika+meel n.

  kuulmis+meel n.

  lapse+meel n. lapselik meel

  lapsemeeli m. lapsemeelselt

  lapsemeel=ne o. lapselik

  lapsemeelse=lt m.

  lapsemeels=us n.

  lapsemeeli=tse/ma t.

  luule+meel n. luule mõistmise võime; luuleline hingelaad

  luulemeel=ne o. luulelise meelelaadiga

  luulemeels=us n.

  lõhna+meel n.

  maitse+meel n. maitsmismeel

  maitsmis+meel n.

  mehe+meel n.

  mure+meel n.

  mässu+meel n.

  nägemis+meel n.

  ohvri+meel n. ohvrimeelsus

  ohvrimeel=ne o. valmis end ohverdama

  ohvrimeelse=lt m. \kannatama\

  ohvrimeels=us n.

  orja+meel n. orjalik meel

  paha+meel n. nördimustunne, meelepaha

  pahameele+kahin n.

  pahameele+kisa n.

  pahameele+laine n.

  pahameele+mõmin n.

  pahameele+puhang n.

  pahameele+purse n.

  pahameele+sumin n.

  pahameele+torin n.

  pahameele+torm n.

  pahameele+turtsatus n.

  pahameele+vari n.

  rahu+meel n. rahulik meel

  rahumeeli m. rahulikult, rahumeeles

  tasakaalu+meel n.

  terav+meel n. teravmeelsus, nutikus

  tunde+meel n.

  tusa+meel n. tusane meel

  tusameeli m. tusameelega

  tõe+meeli, tõsi+meeli m. \uskuma\

  tänu+meel n.

  tänumeeli m. \meenutama\ tänumeelega, tänumeeles

  vastu+meel n. vastumeelsus; tõrge, protest

  vastu+meeli m. vastumeelselt

  vastu+meelt m. \töö, töötama\ vastumeelne; vastumeelselt

  vormi+meel n.

  äri+meel n.

  ühis+meel n. üksmeel, konsensus

  üks+meel n.

  üksmeel=ne o. \otsus\

  üksmeelse=lt m. \otsustama\

  üksmeels=us n. • meele+elund n.

  meele+haigus n. vnm. meelehärm, mure

  meele+hea n. rõõm; kingitus; altkäemaks

  meele+härm-härmin.

  meele+kibedus n.

  meele+kindel o.

  meelekindla=lt m. \tegutsema\

  meelekindl=us n.

  meele+koht n. oim

  meele+kujutus n.

  meele+laad-laadin.

  meele+mõistus n. vnm. meelemärkus, teadvus; mõistus, aru

  meele+märkus n. teadvusel olek, teadvus

  meelemärkuse=tu o. \kukkunu\

  meelemärkusetu=lt m. \lamama\

  meelemärkuset=us n. teadvusetus

  meelemärkusel ole/ma t.

  meelemärkusele tule/ma t.

  meele+mürk n.

  meele+olu n.

  meeleolu=kas o. \sündmus\ hea meeleoluga

  meeleolu=tse/ma t. meeleolu väljendama

  meeleolutse=ja n.

  meeleolutse=mine n.

  depressiooni+meeleolu n.

  kaduvus+meeleolu n.

  kohvri+meeleolu n.

  käegalöömis+meeleolu n.

  langus+meeleolu n.

  leina+meeleolu n.

  masendus+meeleolu n.

  matuse+meeleolu n.

  minnalaskmis+meeleolu n.

  opositsiooni+meeleolu n.

  pidu+meeleolu n.

  protesti+meeleolu n.

  resignatsiooni+meeleolu n.

  revolutsiooni+meeleolu n.

  töö+meeleolu n.

  meeleolu+häire n.

  meeleolu+langus n.

  meeleolu+muusika n.

  meeleolu+pilt n.

  meeleolu+stabilisaator n.

  meeleolu+varjutus n.

  bipolaarne meeleoluhäire n. med.

  meele+paha n. pahameel

  meelepaha+torm n.

  meele+pett, meele+pete n. viirastus (meel petab)

  meelepette=line o. \elamus\

  meele+pärane o. \aasta\

  meelepärase=lt m. \möödunud aeg\

  meele+pärast m.

  meele+rahu n.

  meele+rakk n.

  meele+sõgedus n.

  meele+teravus n.

  meele+tusk n.

  meele+vald n.

  meelevald=ne o. \tegu\

  meelevaldse=lt m. \lahkuma\

  meelevalds=us n.

  meelevalla=tu o. \tegu\ vnm. paha, nurjatu

  meele+ärevus n.

  meelt+mööda m., o. meele, tahtmise järele

  meelte+segadus n.

  meelte+väline o. \taju\

  meelte+ülene o. \side\

  meelde+sööbiv o. \vaatepilt\


 • ÜHENDITULETISED

  kurva+meel=ik n. kurva meelega inimene, melanhoolik

  üle+meele=line o. \kogemus\ üle meel(t)e ulatuv


 • ÜHENDID

  kuues meel n. mingi eriline vaist

  poole meelega o. poolearuline • meelde tule/ma t. meenuma, mõttesse tulema

  meelde tuleta/ma t. meenutama

  meelde+tuleta=ja n.

  meelde+tuleta=mine n.

  meelde+tulet=us n.

  meeldetuletus+kiri-kirjan.

  meeles pida/ma t.

  meeles+pea n. õpetusi sisaldav pisitrükis; (taim); märkmik

  meeles+pida=mine n.

  meelespidamis+võime n.

  meeli haara/ma t. kaasa kiskuma, veetlema

  meeli+haarav o. \jutustus\

  meeli+haarava=lt m. \mõjuma\

  meeli köit/ma t. kaasa kiskuma, võluma

  meeli+köitev o. \elamus\

  meeli+köitva=lt m. \kaunis\

  meeli sega/ma t. häirima

  meeli+segav o. \kuumus\

  meeli+segava=lt m. \lõhnav\

  meelt avalda/ma t. (sõnades, tegudes) oma tundeid, seisukohti, (poliitilist) meelsust väljendama

  meele+avalda=ja n.

  meele+avald=us n. oma (poliitilise) meelsuse, nõudmiste, protesti, heakskiidu vms. avalik väljendus (hrl. rongkäigu, miitingu jne. näol)

  massi+meeleavaldus n.

  protesti+meeleavaldus n.

  toetus+meeleavaldus n.

  tänava+meeleavaldus n.

  meelt heit/ma t. masendusse sattuma

  meele+heid=e n.

  meeleheite+hoog n.

  meeleheite+karjatus n.

  meeleheite+karje n.

  meele+heit=lik o. \karje\

  meeleheitlikk=us n.

  meeleheitliku=lt m. \põgenema\

  meelt kinnita/ma t. julgustama, rahustama

  meele+kinnit=us n. julgustus v. rahustus

  meelt lahuta/ma t. (endale) meeldivat vaheldust pakkuma; lõbutsema

  meele+lahuta=ja n.

  meele+lahuta=mine n.

  meele+lahut=us n. meeldivat vaheldust pakkuv tegevus, lõõgastavaks vahelduseks olev ajaviide

  meelelahutus=lik o. \programm\

  meelelahutus+asutus n.

  meelelahutus+keskus n.

  meelelahutus+koht n.

  meelelahutus+meedia n.

  meelelahutus+muusika n.

  meelelahutus+saade n.

  meelelahutus+tööstus n.

  meelelahutus+äri n.

  meelelahutus+ärimees n.

  meelt liiguta/ma t.

  meele+liigut=us n. lühiaegne tugev tundepuhang

  meelt muut/ma t.

  meele+muut=us n.

  meelt paranda/ma t. halbadest elukommetest loobuma; kirikl. patust pöörduma

  meele+paranda=ja n.

  meele+parand=us n.

  meelt pet/ma t.

  meele+pett, meele+pet=e n.

  meelepette=line o. \elamus\

  meelt ülenda/ma t.

  meele+ülend=us n.

  meelt+ülendav o. \elamus\

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur