TUTVUSTUS   OTSIABI   STATISTIKA   KOGUDE LOEND   SEDELITE ÕPETUS (pdf)   SOOME-UGRI TRANSKRIPTSIOON (pdf)

Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteek


amb ann ans aud emm hag han har hel hjn hlj hls hmd hää iis jaa jjn jmd juu jõe jõh
jäm jür kaa kad kam kan kei khk khn kir kjn kod koe kos kra krj krk krl kse ksi kul
kuu kõp käi kär lai lei lih liivi lng luk lut lüg mar mih mmg muh mus mär nis noa nõo
ote pai pal pee pha phl pil pjg plt plv pst puh pär pöi rak ran rap rei rid ris ruh
rõn rõu räp saa san se sim sjn tln tmr tor trm trv tõs tür urv vai val var vas vdj
vig vil vjg vll vmr vng vor võn vän äks üld

ainult tähed            ekiesvilbastevarep       kaardidfotod       tabelina        

Kohanimekartoteegi tutvustus

kohanimekartoteek

Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteegi andmebaas sisaldab kõiki skaneeritud sedeleid, mis on rühmitatud kihelkondade kaupa. Sedelid on skaneeritud (ja esinevad alljärgnevalt) täpselt samas järjestuses, milles nad on füüsiliselt, st kartoteegikastis. Iga kihelkonna all võib kogu omakorda koosneda mitmest jaotisest, mida tähistatakse järgmiste lühenditega:
eki - põhikogu; Eesti Keele Instituudi (Keele ja Kirjanduse Instituudi) töötajate poolt pärast Teist maailmasõda kogutud sedelid ja Emakeele Seltsi poolt varem kogutud sedelid (hoiul Eesti Keele Instituudis);
es - lisakogu; Emakeele Seltsi murdekorrespondentide kogutud andmed; nimede märkimisviis on vahel pealiskaudsem, samuti andmed ise;
varep - Endel Varepi asustusajalooline kartoteek, märkmed külade ja mõisate kohta, sisaldab palju üldisi andmeid;
vilbaste - Gustav Vilbaste perekonnalt päranduseks saadud isiklike märkmete kogu; sisaldab palju kaartide jm trükitud allikate väljakirjutusi.

Mõni jaotis võib olla mitmes osas, sest 1960. aastatel mikrofilmiti terve tolleaegne kogu ja seetõttu paigutati hilisemad laekumised lahku. Kõige uuemad laekumised võivad olla tähestikulisse koondkartoteeki kandmata ning on samuti omaette. Vahel on eraldi paigutatud mõne piirkonna kohanimed, nt Abruka kohanimed Anseküla all ja Pakri kohanimed Harju-Madise all. Täpsema ülevaate kogude paigutusest saab "Kogude loendist" (vt linki ülal).

Sedelitega tutvumiseks tuleb kõigepealt valida kihelkond, seejärel selle alajaotis, tähevahemik ning siis saab sedeleid kümnekaupa sirvida. Iga jaotise alguses on kogu üldandmed ja keelejuhtide andmed (rubriigis „kogujad“). Kui kaardid või skeemid on kartoteegis eraldi paigutatud, siis on ka vastav rubriik, muidu on nad skaneeritud selles järjekorras, kus nad kartoteegis paiknevad (üldjuhul külanimesedelite järel). Sirvimisel avanevad sedelite esiküljed, tagakülje vaatamiseks on iga pildi üleval paremas servas vastav link (tagaküljele kantakse koguja nimetähed ja aastaarv, sageli on see külg tühi).

Tuleb arvestada, et sedelid on järjestatud käsitsi, mistõttu tähestikjärjestuses võib esineda vigu. Samuti on üldiselt (v.a enamasti Võrumaa osas) järjestamisel jäetud arvestamata nimealguline h, mistõttu nimesid Hundi ja Undi tuleb otsida u-tähe alt.

Kogude usaldusväärsus on kõikuv, selle hindamiseks on soovitatav tutvuda vastava kogu üldandmetega jaotise alguses ning vaadata sedeli tagaküljelt autori nimetähti ja aastaarvu.

Kõigist märgatud tehnilistest puudustest (tagurpidi skaneeritud sedelid, korraga mitu skaneeritud sedelit jne) palutakse teada anda aadressil peeter.pall@eki.ee. Teatamisel kopeerige ülalt URLi link ja ning kirjeldage leitud viga. Vead parandatakse esimesel võimalusel.

Esialgu saab sedeleid sirvida üksnes selles järjestuses, milles nad kartoteegis paiknevad. Kiiremaks leidmiseks on jaotised jagatud tähevahemikeks, milles on kuni u 300 sedelit. Järgmises etapis sedelid märksõnastatakse, mis lubab nimesid otsida kogu kartoteegi ulatuses. Võimaluse korral asutakse sedelite sisu järk-järgult sisestama tekstilisse andmebaasi, mis võib võtta väga pikka aega.

Kohanimekartoteegi digiteerimises on osalenud Indrek Kiissel andmebaasi programmeerijana, Esta Prangel ning Liis Raasik skaneerijana ning Peeter Päll töö kavandajana.

Tööde esimene järk kestis veebruarist septembrini 2011, mille jooksul skaneeriti kohanimekartoteegi põhikogud. Teises järgus kuni märtsini 2013 skaneeriti Endel Varepi asustusajalooline kartoteek. Ühtlasi alustati kolmandat järku, milleks on sedelite märksõnastamine ja esmase tekstiinfo sisestamine (võimaldab nimesid kartoteegist otsida; septembris 2014 on jõutud Jüri kihelkonnani).

Andmete kasutamisel palume viidata allikale järgmiselt:
Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteek veebis, https://eki.ee/kohanimed