Märksõnastik

Märksõnastik kajastab suuremat osa konkordantsi tekstidest. Sõnastikku võib vaadata üksiktekstide kaupa või kogu andmestikku haaravalt. Erinevate versioonide kõik tekstisõnad on koondatud tänapäeva kirjakeele pärastatud märksõnade alla. Märksõnaks on käändsõnadel ainsuse nominatiiv, pöördsõnadel ma-tegevusnimi. Ühe märksõna alla on koondatud häälikulooliselt kokkuviidavad sõnakujud (nt põhjaeestilise ainsuse elatiivi kirjakuju kahhest ja lõunaeestiline kattest kajastuvad mõlemad märksõna kaks all). Päritolult erineva tuletusliitega tekstisõnad on esitatud eraldi märksõnade all (nt ainuses genitiivis tekstisõnad kaewandikko ja kaewandusse esitatakse erinevate märksõnade kaevandik ja kaevandus all). Kui sama tuletusliide liitub sama etümoloogiaga, ent vormiliselt erinevale tüvekujule, on sõnakujud koondatud ühe ja sama (tänapäeva kirjakeelele lähedasema) märksõna alla (nt tekstisõnad waatma ja watama esitatakse märksõna vaatama all). Kui tänapäeva kirjakeeles ei esine murdesõnale häälikulooliselt vastavat sõnakuju, siis esitatakse tekstisõna tänapäevastatud kirjaviisis, ent murdepärasel kujul (nt sõnakuju öddancko märksõnaks on õdang). Liitsõnad kajastuvad nii liitsõnalise märksõna kui ka eri komponentidele vastava lihtsõnalise märksõna all (nt sõnakuju kässosannad on leitav kolme märkõna alt: käsk, sõna ja käsusõna).

Märksõnale järgneb noolsulgudes tähenduslik vihje ainult homonüümide korral ning juhul, kui sõna tähendus on tänapäeval teistsugune või kui sõna puudub tänapäeva kirjakeeles, nt kapust 'kapsas'.

Seisuga 1. detsember 2019 on märksõnasikus 13 222 märksõna. (Märksõnastikku ei ole kaasatud seisuga 1. detsember 2019 lemmatiseerimata tõlked: H. Stahli Jesaja raamatu 53. peatükk ja H. Stahli psalmid, Pilistvere käsikirja mustand- ja puhtandversioon, H. A. Erxlebeni tõge). Samuti ei kajasta märksõnastik 16. ja 17. sajandi esimese poole hajali esinevaid piiblitsitaate, mis tulevad esile ainult salmikonkordantsi vaates.


 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   Z   T   U   V   W   X   Y   Õ   Ä   Ö   Ü