Tagasi

Kasutusjuhend

Sõnavalik

Sõnaartikli ülesehitus

Märgendid ja lühendid

Märkide tähendus

Leksikograafilised allikad

Eesti tähestik

Udmurdi tähestik

Sõnavalik

Eesti-udmurdi sõnaraamat sisaldab umbes 10 000 eesti märksõna. Sõnastiku aluseks on Eesti Keele Instituudis välja töötatud eesti-X sõnastikupõhja väiksem sõnavalik (umbes 15 000 sõna), millest valiti välja udmurdi keele jaoks olulisemad sõnad ja sõnaühendid. Täiendavalt kontrolliti, et märksõnastik sisaldaks kogu eesti keele põhisõnavara. Võrdluse aluseks oli 2014. aastal valminud eesti keele põhisõnavara sõnastiku märksõnastik (5000 sagedasemat eesti keele sõna). Näidete allikas on põhiliselt eesti keele seletav sõnaraamat.

Udmurdi tõlkevastete leidmine oli raskendatud, kuna udmurdi keele kohta ei ole piisaval määral normatiivseid sõnaraamatuid välja antud ja mitmete valdkondade terminoloogia on arendamata. Pealegi on tänapäevases udmurdi keeles väga palju toorlaene, mis on tekkinud kas inglise või vene keele mõjul. Udmurdi keele kasutusala kitseneb pidevalt ja keele teadlik arendamine on hädavajalik.

Siinne sõnaraamat on keeleuuenduslik. Udmurdikeelsete vastete puudumisel pakuvad autorid omapoolse võimaliku vaste eestikeelsele sõnale või väljendile. Uute sõnade ees on sõnastikus sümbol ⌘, nt intelligentsus.

Sõnaraamat sisaldab rohkelt udmurdi murdesõnu. Ühe ja sama objekti, näiteks taime või looma nimetamiseks kasutatakse tänapäeva udmurdi keeles tihti mitut sõna, ning vastupidi, ühel ja samal sõnal on eri murretes erisugune tähendus. Autorid on püüdnud fikseerida sõnaraamatus kõiki võimalikke tõlkevasteid. Vaste murdeline taust on valikuliselt näidatud lühendi вер. (вераськет кыл ’murdekeelne’) abil, nt kartul.

Sõnaartikli ülesehitus

Sõnaartikli põhiosad on:

Eesti märksõna on esitatud artikli alguses ja on esile tõstetud paksu musta kirjaga. Märksõnaks võib olla sõna algvorm (nt aadress, minema, eile), sõnaühend (nt aru saama) või lühend (nt WC).

Märksõnale on lisatud grammatiline iseloomustus: sõnaliik ja muutuva sõna kõik põhivormid. Grammatiline iseloomustus on noolsulgudes harilikus kirjas. Põhivormides on tähistatud välde (märk '), ebaregulaarne rõhk (märk `) ning tüve ja muutevormi tunnuse piir (märgid [ ja /). Liitsõna puhul antakse ainult viimase komponendi vormid, mille ees on märk +. Sõnaliike võib mitmetähendusliku märksõna järel olla antud mitu, konkreetse tähenduse sõnaliik esitatakse ka tähendusnumbri järel (nt noor). Kui sõna saab käänata või pöörata kahtmoodi, siis antakse mõlemad variandid (nt muuseum, mõis, sulgema). Variandiks võib olla ka muutumatu sõna (nt aga).

Märksõna tähendusi eristatakse mitmel viisil:

a) homonüümid vormistatakse eraldi artiklitena, eristajaks on ülaindeks, nt kurk1 ja kurk2;

b) mitmetähenduslike märksõnade tähendusi eristatakse araabia numbritega, nt päike;

c) väiksemaid tähenduserinevusi eristatakse seletuste (nt abielluma) ja märgendite abil.

Seletus paikneb vahetult enne vasteid, on esitatud ümarsulgudes ja kursiivis, nt ajama. Seletuseks võib olla sünonüüm, üldisem määratlus vmt.

Märgendid (vt Märgendid ja lühendid) on esitatud kapiteelkirjas ja paiknevad enne seletust. Erialaterminid on varustatud vastava eriala märgendiga (aj, ehit, med). Stiilimärgendid osutavad stilistilisele allkeelele (kõnek, hlv). Sõna või sõnaühendi ülekantud tähendusele viitab märgend piltl. Erialamärgendid iseloomustavad nii eesti keelendit kui ka udmurdi vasteid ja näidete tõlkeid.

Udmurdi vasted on esitatud pärast märksõna grammatilist infot ja tähenduse iseloomustust – iga tähendusnumbri all eraldi. Vasted on esile tõstetud pruuni värviga. Semantiliselt lähedaste vastete vahel on koma, kaugemaid vasteid eraldab semikoolon. Kui märksõnal või mõnel tema tähendusel otsene vaste puudub, tähistab seda koolon (:). Koolonile järgnevad kohe kasutusnäited (koos tõlgetega).

Grammatilist infot udmurdi vastetele ei lisata. ия- ja ие-lõpulistel vene keelest laenatud sõnadel näidatakse sümboli | abil sõna paralleelkujusid (st et sõna kasutatakse ka ilma lõpuvokaalita), nt deklaratsioon.

Udmurdi vaste juurde kuuluvad valikuliselt stiilimärgendid, mis on esitatud vaste järel kapiteelkirjas, nt вер. (вераськет кыл ’murdekeelne’), вужм. (вужмем кыл ’vananenud’). Udmurdi valdkonnamärgendeid eraldi ei näidata.

Eesti kasutusnäited iseloomustavad märksõna seoseid teiste sõnadega. Kasutusnäited on harilikus kirjas ja paiknevad pärast udmurdi vasteid. Kasutusnäiteks võib olla (läbipaistva sisuga) liitsõna, sõnaühend, pikem fraas või terve lause. Kasutusnäited on sageli ilma lisainfota, kuid vajaduse korral lisatakse neile: a) rektsioon (harilikult sõnade mis ja kes vormide abil), nt aadress (kriitika {kelle-mille} aadressil; b) vajadusel tähendusnumbrid ja seletused (nt liha vt praeliha) või tähendusnumbrid ja märgendid (nt lind vt laululind); c) eriala- ja stiilimärgendid, nt munder, pilvik.

Igale näitele või selle eri tähendusele antakse udmurdi tõlked (eristatud pruuni värviga), millele on lisatud valikuliselt rektsioon (harilikult sõnade кин ’kes’ ja ма ’mis’ abil, nt arm2) ja stiilimärgend.

Eesti liitsõnanäited. Artikli lõpus (pärast tähendusnumbreid) on eraldi osana esitatud valik liitsõnu, mis ei esine omaette märksõnana. Antud on liitsõnade esikomponendid (märksõna algvorm või mõni muu vorm), millele järgnevad liitsõnanäited koos udmurdi tõlgetega, nt välk.

Viited võivad olla sisulised või grammatilised. Sisuliste viidete puhul kasutatakse viitelühendeid (vt, vt ka, vrd). Sisulised viited juhatavad teise artiklisse, kus on info variantse sõna kohta (nt ilusti vt ilusasti, kaitsema vt kaitsma). Grammatilistes viidetes kasutatakse viitenoolt →. See juhatab erikujulise muutevormi juurest algvormi juurde (nt alatesalgama, juuksedjuus).

Märgendid ja lühendid

Märgendid näitavad:

Sõnastikus kasutatud eestikeelsed märgendid ja lühendid

abess

abessiiv, ilmaütlev

абессив

ablat

ablatiiv, alaltütlev

аблатив

adess

adessiiv, alalütlev

адессив

adj

adjektiiv, omadussõna

адъектив

adv

adverb, määrsõna

адверб, сямкыл

ag

genitiivatribuut, omastavaline täiend

асэстон атрибут

aiand

aiandus

бакча, сад уж

aj

ajalugu

истори

allat

allatiiv, alaleütlev

аллатив

anat

anatoomia

анатоми

antr

antropoloogia

антропологи

arheol

arheoloogia

археологи

arhit

arhitektuur

архитектура

astr

astronoomia

астрономи

auto

autondus

машина удыс

bibl

bibliograafia

библиографи

biol

bioloogia

биологи

bot

botaanika

ботаника

dem

deminutiiv, vähendussõna

деминутив, пичиятон

ehit

ehitus

пуктӥськон

el

elekter ja elektrotehnika

езтыл, электротехника

elat

elatiiv, seestütlev

элатив

ess

essiiv, olev

эссив

etn

etnograafia

этнографи

farm

farmaatsia

эмъюмтодос, фармация

film

filmikunst

фильм

filos

filosoofia

философи

folkl

folkloor

фольклор

fot

fotograafia

туспуктон

füsiol

füsioloogia

физиологи

füüs

füüsika

физика

gen

genitiiv, omastav

генитив

geod

geodeesia

геодези

geogr

geograafia

географи

geol

geoloogia

геологи

hellitl

hellitlev

мусояса верам

hlv

halvustav

ултӥяса верам

hrv

harvaesinev

шер пумиськись

hüdr

hüdraulika ja hüdrotehnika

гидравлика но гидротехника

illat

illatiiv, sisseütlev

иллатив

iness

inessiiv, seesütlev

инессив

info

infotöötlus ja küberneetika

информатика но кибернетика

interj

interjektsioon, hüüdsõna

вазён кыл

iroon

irooniline

серекъяса верам

jur

(jurisprudents) õigus, õigusteadus

юридик

kal

kalandus

чорыган

keel

keeleteadus

кылтодон

keem

keemia

хими

kirj

kirjandusteadus

литературатодон

kok

kokandus

сиён-юон дасян, кулинария

komit

komitatiiv, kaasaütlev

комитатив

konj

konjunktsioon, sidesõna

герӟет

kunst

kujutav kunst

искусство

kõnek

kõnekeelne

вераськон кылын кутӥськись

lastek

lastekeelne

нылпи кылын кутӥськись

lenn

lennundus

лобан удыс

loog

loogika

логика

luulek

luulekeelne

кылбуро

madalk

madalkeelne

тышкаськон кыл

maj

majandusteadus ja majandus

экономика

mat

matemaatika

математика

med

meditsiin

эмъяськон

meh

mehaanika

механика

mer

merendus

зарезь удыс

mes

mesindus

муш возён

meteor

meteoroloogia ja klimatoloogia

метеорология но климатология

mets

metsandus

нюлэс удыс

murd

murdekeelne

вераськет кыл

muus

muusika

крезьгур

mäend

mäendus

гурезь удыс

müt

mütoloogia

мифологи

nahat

nahatööstus

ку ӧнер

nlj

naljatlev

сермпыр верам

nom

nominatiiv, nimetav

номинатив

num

numeraal, arvsõna

лыдним

nõuk

nõukogulik

совето

paberit

tselluloosi- ja paberitööstus

кагаз удыс

paleont

paleontoloogia

палеонтологи

part

partitiiv, osastav

партитив

ped

pedagoogika

педагогика

piltl

piltlik

кылсуредо

pl

pluural, mitmus

трос лыд

pol

poliitika

политика

postp

postpositsioon, tagasõna

нимбер

prep

prepositsioon, eessõna

нимазь

pron

pronoomen, asesõna

нимвоштос

psühh

psühholoogia

психологи

puidut

puidutööstus

пу ӧнер

põll

põllumajandus

гурт возёс

raadio

raadiotehnika

радиотехника

raudt

raudtee

чугун сюрес

relig

(religioon) usk ja kirik

религия, оскон

rhvk

rahvakeelne

калык веран

s

substantiiv, nimisõna

макеним

sg

singular, ainsus

одӥг лыд

sg gen

singulari genitiiv, ainsuse omastav

одӥг лыдлэн генитивез

side

sidendus

герӟет, связь

släng

släng

слэнг

sport

sport ja kehakultuur

спорт, мугор культура

stat

statistika

статистика

sõj

sõjandus

ожгар удыс

zool

zooloogia

зоология

teater

teatrikunst

театр

tehn

tehnika

техника

tekst

tekstiilindus

текстиль

term

terminatiiv, rajav

терминатив

transl

translatiiv, saav

транслатив

trük

trükindus

печатлан

v

verb, tegusõna

каронкыл

van

vananenud

вужмем

vet

veterinaaria

пудо йӧнатон

vrd

võrdle

ӵошаты

vt

vaata (tugev viide)

учкы

vt ka

vaata ka (nõrk viide)

тае но учкы

vulg

vulgaarne

ораськон

Sõnastikus kasutatud udmurdikeelsed lühendid

вазён.

вазёнкыл, междометие

hüüdsõna, interjektsioon

вер.

вераськет кыл

murdekeelne

вер.к.

вераськон кылын кутӥськись

kõnekeelne

вужм.

вужмем кыл

vananenud

выжт.в.

выжтэм валатонэн (переносное)

piltlik, ülekantud tähendusega

выльк.

вылькыл

neologism

карк.

каронкыл (глагол)

tegusõna, verb

карн.

каронним (причастие)

kesksõna, partitsiip

карс.

каронсям (деепричастие)

gerundiiv

макн.

макеним (существительной)

nimisõna, substantiiv

нимб.

нимбер (послелог)

tagasõna, postpositsioon

од.л.

одӥг лыд

ainsus, singular

öвöлт.

öвöлтон (отрицательной)

eitav kõne/lause

öвöлт.к.

öвöлтон каронкыл

eitustegusõna

пичият.

пичиятон (уменьшительной) макеним

vähendussõna, deminutiiv

пырык.

пырыкыл (частица)

abisõna, partikkel

серем.

серем карыса

irooniline

синаз.

синазькыль карыса

halvustav(alt)

суред.

суредан (изобразительной) кыл

deskriptiivne sõna

сямк.

сямкыл (наречие)

määrsõna, adverb

тодн.

тодметним (прилагательной)

omadussõna, adjektiiv

тр.л.

трос лыд

mitmus, pluural

юрт.к.

юрттӥсь каронкыл

abitegusõna

я.

яке

või

Märkide tähendus

uudissõna
< >grammatilised andmed
'III välde
`ebaregulaarne rõhk
&paralleelvormide vahel (grammatilises infos)
+liitsõnapiir
{ }rektsiooniküsimus(ed)
grammatiline viide

Leksikograafilised allikad

Вахрушев, В. И. Удмуртско-русский словарь синонимов. 1995. Ижевск.

Егоров, А. В. Словарь терминов по информатике и информационным / компьютерным технологиям на удмуртском языке для общеобразовательных школ. (Collegium Fenno-Ugricum). 2011. Ижевск–Бадачоньтомай.

Ӟуч-удмурт кыллюкам. Ред. В. М. Вахрушев. 1956. Москва.

Игушев, Е. А.; Насибуллин, Р. Ш.; Семенов, В. Г. Системно-тематический русско-удмуртско-коми словарь, I - 2005, II - 2007. Сыктывкар.

Козмач, Иштван. Удмурт-венгер кыллюкам. (Lexika savariensia). 2002. Savaria University Press, Szombathely.

Конюхов М. Н. Русско-удмуртский и удмуртско-русский толковый словарь химических терминов. 2002. Ижевск.

Максимов, С.; Данилов, В.; Сааринен, С. Удмурт-финн кылсузьет. (Publications of the Department of Finnish and General Lingustics of the University of Turku; Udmurt State University. Laboratory of Linguistic Mapping). 2008. Turku.

Русско-удмуртский переводчик онлайн.

Русско-удмуртский словарь. Ред. Бутолин А. 1942. Ижевск: Удгиз.

Русско-удмуртский словарь новых слов

Сергеева Н. А. Словарь терминов по удмуртскому языку для общеобразовательных школ. (Collegium Fenno-Ugricum). 2011. Ижевск–Бадачоньтомай.

Соколов С. В., Туганаев В. В. Биологической нимкылъёсын кылбугор, 1994.

Стрелкова О. Б. Словарь биологических терминов на удмуртском языке для общеобразовательных школ. (Collegium Fenno-Ugricum). 2011. Ижевск–Бадачоньтомай.

Стрелкова О. Б. Словарь исторических терминов на удмуртском языке для общеобразовательных школ. (Collegium Fenno-Ugricum). 2011. Ижевск–Бадачоньтомай.

Тараканов И. В. Краткий словарь устаревших и устаревающих слов удмуртского языка, 2010. Ижевск.

Тимерханова Н. Н. Словарь математических терминов на удмуртском языке для общеобразовательных школ. (Collegium Fenno-Ugricum). 2011. Ижевск–Бадачоньтомай.

Тронина О. А. Словарь терминов по обществознанию на удмуртском языке для общеобразовательных школ. (Collegium Fenno-Ugricum). 2011. Ижевск–Бадачоньтомай.

Туганаев В. В., Воронцов П. И., Перевощиков А. П. Русско-удмуртский словарь географических терминов. 2003. Ижевск.

Удмурт-ӟуч кыллюкам: Ок.50000 слов / РАН. УрО. Удм. ин-т ИЯЛ; Сост. Т. Р. Душенкова, А. В. Егоров, Л. М. Ившин, Л. Л. Карпова, Л. Е. Кириллова, О. В. Титова, А. А. Шибанов; Отв. редактор Л. Е. Кириллова. 2008

Федорова Л. П. Словарь литературных терминов на удмуртском языке для общеобразовательных школ. (Collegium Fenno-Ugricum). 2011. Ижевск–Бадачоньтомай.

Eesti tähestik

a b (c) d e f g h i j k l m n o p (q) r s š z ž t u v (w) õ ä ö ü (x) (y)

Sulgudes on võõrtähed, mida kasutatakse ainult võõrnimede ja võõrkeelsete sõnade kirjutamisel.

Udmurdi tähestik

а б в г д е ё ж ӝ з ӟ и ӥ й к л м н о ӧ п р с т у ф х ц ч ӵ ш щ ъ ь ы э ю я