Kohanimeandmebaasi uuendused
Updates of the Place Names Database

Kuupäev / Date Eesti / Estonia Välisriigid / Other countries Uuenduse sisu Updated content
Nimeobjekte / Named features Nimesid / Names Nimeobjekte / Named features Nimesid / Names
2022-07-28     115 270 388 431 Uuendatud Ukraina andmeid, sh lisatud koordinaadid Updated Ukraine data, incl. added coordinates
2020-09-27     115 126 386 848 Üle vaadatud ja täiendatud (sh lisatud koordinaadid): Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Austraalia ja Okeaania, Udmurtia. Uus: Mordva Review and udates (incl. added coordinates): North and South America, Australia and Oceania, Udmurtia. New: Mordovia
2019-09-21     112 291 374 592 Täiendused (sh lisatud koordinaadid): Aafrika, Aserbaidžaan, Gruusia (Abhaasia, Lõuna-Osseetia). Uus: Marimaa, Sambia Updates (incl. added coordinates): Africa, Azerbaijan, Georgia (Abkhazia, South Ossetia). New: Mari El, Zambia
2018-10-27 46 173 129 412     Uuendatud 2017. a haldusreformi põhjal. Süstemaatilisemalt üle vaadatud Virumaa nimeobjektid ja lisatud koordinaate. Updated to reflect the administrative reform of 2017. Parishes of Virumaa systematically revised, coordinates added to named features.
2018-06-24     108 770 359 767 Jooksvad haldusjaotuse uuendused. Olulisemad täiendused: Aafrika, Krimm, Tiibet Regular updates of administrative divisions. Major updates: Africa, Crimea, Tibet
2016-01-07 45 602 119 013     Uuendatud kihelkonna- ja halduskuuluvust, lisatud mitteametlikke asulaid (külaosi jm), täpsustatud asukohti. Updated administrative data, added new unofficial populated places, improved locational data.
2016-01-05     99 650 309 331 Jooksvad uuendused. Regular updates.
2013-04-17     98 585 302 103 Tähtsamad täiendused: Korea, Ukraina; uuendused: Bulgaaria, Tuneesia jt. Parandused vastavalt Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsusele ja sügisel ilmuvale ÕS 2013 kohanimevalimikule. Main additions: Korea, Ukraine; updates: Bulgaria, Tunisia, etc. Linguistic corrections according to the decisions of the Language Board.
2011-06-07 43 916 111 203     Eesti asulanimedele on lisatud XX saj põhiallikate andmed, täpsustatud nende asukohti ja kihelkondlikku kuuluvust, lisatud uusi (vt üldkirjeldust). Kõigile mitteametlikele asulatele lisatud andmed nüüdiskuuluvuse kohta. Kihelkondade osa on täiendatud Jõelähtme ja Jüri nimedega, kõiki seniseid on täpsustatud 1930. aastate katastriskeemide põhjal. Vt ka viimase osa lähemat kirjeldust. Main 20th century sources have been added for populated places of Estonia, locations verified, new places added (see the general description). Thorough representation of place names from Jõelähtme and Jüri parishes (incl. farm names) has been added and the existing collections verified.
2010-02-18     97 263 297 666
Suuremad uuendused: Etioopia, Kambodža, Laos. Ukraina nimede eesti transkriptsioon 2009. a otsusele vastavalt. Uuendatud mõne keele transkriptsiooni ja kodeeringut (birma, tigrinja), haldusjaotusi (mh Läti ja Soome).
Major updates: Cambodia, Ethiopia, Laos. Romanization or encoding of some languages (Burmese, Tigrinya), administrative divisions (incl. Finland, Latvia) updated.
2009-03-18     80 624 262 149
Suuremad uuendused: Karjala, Mongoolia. Lisatud mongoli kirjas nimekujud.
Major updates: Karelia, Mongolia. Mongolian-script names added.
2008-11-17 39 171 82 799     Põhjalikumalt on esitatud Hageri, Juuru, Rapla ja Türi kihelkonna nimed (sh talunimed), lisatud nende ajaloolisi variante (kuni XIII sajandini). Vt lähemat kirjeldust. Thorough representation of place names from Hageri, Juuru, Rapla and Türi parishes (incl. farm names), historical names (down to 13th c.) added.
2008-06-11 35 159 69 203     Uuendati saarte ja mõisate nimistut (lisati asukohakoordinaadid, täpsustati kihelkondlikku kuuluvust jm), muud jooksvad uuendused. Data on islands and manors updated (coordinates given, parishes corrected, etc.), other updates.
2007-08-16     74 868 240 433
Suuremad uuendused: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Hiina, India. Vaadatud üle Aafrika, Aasia ja suurema osa Euroopa riikide haldusjaotused. 10.09.2007: tehtud parandused (sh singali ja tiibeti kirja kodeeringus)
Major updates: Armenia, Azerbaijan, Georgia, China, India. Administrative division of the countries of Africa and Asia, and most countries of Europe revised. 2007-09-10: corrections (incl. in the encoding of Sinhalese and Tibetan scripts)
2006-12-21     66 237 212 385
Suuremad uuendused: Permikomi, Tšuvaššia, Udmurtia, Mägi-Karabahh, Vietnam. Uuendatud baškiiri, tatari ja karakalpaki nimede kirjutusviisi (lähemalt vt latinisatsioonide tabelist).
Major updates: Permian Komi, Chuvashia, Udmurtia, Nagornyy Karabakh, Vietnam. Name spellings in Bashkir, Tatar and Kara-Kalpak have been modified (for details see the tables of romanization).
2006-07-19 34 613 64 843     Uuendati asustusüksuste nimistut (lisati mitteametlikke asulaid, asukohakoordinaadid, täpsustati kihelkondlikku kuuluvust jm), täpsustati ja täiendati järvede nimistut (kohanimenõukogu kinnitatud nimestiku kohaselt). Data on populated places updated (additional unofficial populated places added, coordinates given, parishes corrected, etc.), list of lake names brought up-to-date (according to an official list approved by the Place Names Board).
2006-05-04     59 782 192 515
Mitmesuguseid uuendusi. Various updates.
2005-11-22 32 820 61 594     Uuendati haldusjaotuse andmeid ja järvede nimestikku, lisati järvede koordinaadid. Administrative division updated, the list of lake names revised, with coordinates added.
2005-04-06     56 873 183 516
Lisatud eesti vanema kirjakeele allikaid; muud parandused ja täiendused (nt Kõrgõzstan). Some older sources of Estonian added; other corrections and additions (e.g., Kyrgyzstan).
2005-03-28 32 711 60 694     Jooksvad uuendused. General updates.
2004-07-19     55 574 177 832 Peamised täiendused: eesti keelesaarte kohanimed; Põhja- ja Ida-Läti asustusnimed. Andmebaasi Interneti-versioon on täielikult üle viidud Unicode'i märgistikule (ilma tingtähistusteta), juurde on tekitatud vasted muudes mitteladina kirjasüsteemides (araabia, heebrea, hiina, hindi, khmeeri, korea jne). Lähemat kirjeldust vt nimekirjutuse lehelt. Major updates: toponyms of Estonian language exclaves in Latvia and Russia; names of populated places in Northern and Eastern Latvia. The Internet version of KNAB is now fully Unicode-compattible, without any conventional coding. Additionally name variants in other non-Roman scripts (Arabic, Chinese, Hebrew, Hindi, Khmer, Korean, etc.) have been generated. For more detailed description see the page for spelling of names.
2004-03-31     50 852 167 744 Peamised täiendused: saami nimed, Iraan, Myanmar, Tai. Major updates: Saami names, Iran, Myanmar, Thailand.
2004-03-19 32 672 60 631     Jooksvad uuendused. General updates.
2003-12-04     48 309 160 420 Peamised täiendused: eesti asundused (v.a Siberis), Ingerimaa (soome nimed), Iraak, Okeaania. Major updates: Estonian settlements abroad (excl. Siberia), Ingria (Finnish names), Iraq, Oceania.
2003-07-11     44 450 141 880 Uuendatud keelte koode ja Põhja-Kaukaasia keelte nimekirjutust, lisandunud Dagestani nimed jm. Language codes updated, name spelling of Northern Caucasian languages improved, added names of Dagestan, etc.
2003-02-26 32 388 60 257 41 562 127 901 Lisandunud peamiselt Kagu-Aasia kohanimesid, täiustatud päringuvõimalusi: otsing on tõstutundetu ka täpitähtede ja vene tähestiku osas, juurde on tulnud võimalus vaadelda korraga ühe nimeobjekti kõiki nimevariante. Mainly added place names from South East Asia, search engine enhanced: Cyrillic and accented characters can be searched independent of their case, one can also view all name variants of one named feature.
2002-11-13 32 387 60 256     Peamiselt uuendatud haldusjaotuse andmeid. Administrative division updated.
2002-07-29     39 439 120 045 Lõpetatud Pihkvamaa kohanimede sisestamine, korrastatud riikide haldusjaotuse esitust; lisatud inglispärase transkriptsiooni vasted (vt lähemalt latinisatsioonitabelite ülevaatest) Geographical names from the Pskov oblast completed, presentation of administrative divisions improved; romanizations according to BGN/PCGN systems added (see an overview of romanization systems in KNAB).
2002-06-19     34 122 109 304 Täiendatud piibli kohanimesid ja Pihkvamaa kohanimesid (lõpetamata), ajakohastatud riikide haldusjaotust (ISO 3166-2 uute koodide alusel) Included Biblical place names and geographical names from the Pskov oblast (not complete), administrative divisions updated according to the ISO 3166-2 newsletters.
2002-04-17 32 365 60 047     Parandatud ja täiendatud Petserimaa kohanimesid (Vene ametliku nimekirja alusel), lisatud rootsi nimevasteid jm võõrkeelseid vasteid. Põhjalikumalt uuendatud koordinaate: lisatud koordinaadid saartele ja rannajoone objektidele, kaotatud umbkaudsed koordinaadid (min täpsus nüüdsest 1 kraad). Place names of Petserimaa corrected (on the basis of the official list), name variants in Swedish and other languages added. Geographical coordinates have been thoroughly updated: coordinates were added to islands and other features on the shoreline, imprecise coordinates were removed (min precision is now one degree).
2001-11-21 32 300 59 252     Lisatud uusimad nimeotsused jm pisiparandused Newest name decisions added, some minor corrections
2001-11-14     29 472 96 769 Lisatud Leningradi oblasti ja Krimmi asulate täielik nimestik, täiendatud Afganistani nimesid ja uuendatud valgevene latinisatsiooni; alustatud 19. sajandi eestikeelsete nimeallikate andmete lisamist. Full list of populated places for Leningrad Oblast and Crimea added; names added for Afghanistan, the new Byelorussian romanization introduced; inclusion of Estonian name forms from the 19th century started.
2001-06-06     24 597 80 769 Ajakohastatud Kesk-Aasia riikide kohanimesid (sh põhjalikult Kasahstani osa); kreeka nimekujudele lisatud originaalkirjapilt Updated data for Central Asian republics (esp. Kazakhstan); Greek original script forms added
2001-05-29     23 676 76 802 Lisatud väliskohanimed Foreign place names added
2001-04-03 32 254 59 172     Lisatud uusimad nimeotsused, parandatud Tallinna kohanimede allikaviiteid. Allikatele lisatud Interneti-aadressid Newest name decisions added, Tallinn's source abbreviations improved. URL's added to sources
2001-03-27     - - Andmebaasi Interneti-versioon avatud Place Names Database on the Internet opened


KNAB