Eesti Keele Instituudi fonoteek
 Fonoteegist
 Eesti murded
 Murdealade kaart
 Sugulaskeeled
 Väliseesti
 Lindikataloogist
Lindikataloogist

Murded

Amb
Ann
Ans
Ans; Khk
Aud
Avi
Emm
Hag
Han
Har
Har; Vas
Hel
HJn
Hlj
Hlj; Lut
Hls
HMd
Hää
Iis
Iis (vn)
Jaa
JJn
JMd
Jõe
Jõh
Juu
Jür
Jäm
Jäm; Khk
Kaa
Kad
Kad; Khn
Kam
Kan
Kan; Plv
Kei
Khk
Khk; Muh
Khn
Khn; Vai
Kir
KJn
Kod
Koe
Kõp
Kos
Kos; Jür
Krj
Krj; Jaa
Krk
Krk; Plv
Krl
Kse
Ksi
Kul
Kuu
Käi
Kär
Lai
Lei
Lih
Liivi
LNg
Luke
Lut
Lüg
Mar
Mih
MMg
Muh
Mus
Mär
Nai
Nai rts
Nis
Noa
Noa rts
Nõo
Ote
Pal
Pee
Pha
Phl
Phl; Käi
Pil
PJg
Plt
Plv
Plv; Kan
Plv; TMr
Pst
Puh
Pär
Pöi
Rak
Ran
Rap
Rei
Rid
Ris
Rõn
Rõu
Räp
Saa
San
Se
Sim
SJn
TMr
Tor
Tõs
Tõs; Var
Trm
Trv
Tür
Urv
Vadja
Vai
Var
Vas
Vig
Vil
VJg
Vll
Vll; Krj
VMr
VNg
Võn
Võn; Kam
Vor
Vor rts
Vän
Äks


Väliseesti

Gruusia
Kanada
Läti
Soome
Ukraina
USA
Venemaa