EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA

Viimati uuendatud: 04.01.2011. Andmebaasi maht: 4387 kirjet. | Bibliography on Estonian onomastics

Mida otsida:

Tähestikuline loend
(autorite järgi)
Kronoloogiline loend
(ilmumisaasta järgi)
Temaatiline loend
(valdkondade järgi)
Registrid:
    Tärni (*) alt saab kätte kronoloogiliselt järjestatud faili. Kirjed on järjestatud aastate järgi, iga aasta all on antud kõigepealt iseseisvad publikatsioonid või kogumikes ilmunud artiklid, seejärel perioodilistes väljaannetes ilmunud artiklid - järjestatud omakorda perioodiliste väljaannete nimede (ja seejärel lehekülgede) järgi.

Bibliografeerimise hetkeseis (29.10.2004)
Kirjete vormistus
Onomastika piirid (s.t mida on sisse arvatud)
Kust veel andmeid otsida?

Lisaloendid

Muud allikad

Kirjete tingtähised

poolpaksus kirjas -- omaette publikatsioonid (raamatud),
tavalises kirjas -- artiklid, uurimused, teesid jne ajakirjas või kogumikus;
kursiivkirjas -- ajaleheartiklid (n-ö populaarteaduslikud asjad) ja ülevaated, aruanded jms;
pruuni kursiiviga on need juhtumid, kus pealkiri puudub ja selle asemel on sõnumi esimene, sageli lühendatud lause (need on tavalised vanemas ajakirjanduses; kui on kirjas kogu tekst, siis on see märgitud);
alla joonitud on lingid, s.t kust saab kätte töö enda või tutvustuse;
rohelisega on tähistatud käsikirjad või käsikirja staatuses trükised (trükiarvuga alla 50, mida raamatukogust ei pruugi leida);
tärniga (*) autori nime ees on tähistatud need kirjed, mida pole (veel) nõuetekohaselt (s.t de visu) bibliografeeritud; need on kas üle vaatamata või saadud kaudsetest allikatest (eeskätt bibliograafiatest);
plussiga (+) on tähistatud publikatsioonid, kus nimed on üksnes kõrvalteema ehk neid on puudutatud väga põgusalt;
kahe trelliga (##) on tähistatud kordustrükid;
OU: tähistab neid kirjeid, mis on kavandatud Onomastica Uralica valikbibliograafia köitesse (eesti osasse)


Onomastika bibliograafiat koostatakse rahvusvahelise Onomastica Uralica projekti raames. Tööd toetab ka ETFi grant nr 4941 "Eesti onomastiline andmestu Onomastica Uralica sarjas" (2001--2004).

Koostaja: Peeter Päll
Andmete täiendused: Mariko Faster, Kairit Henno, Annika Hussar, Marje Joalaid, Marja Kallasmaa, Evar Saar
Andmebaasipäringu programm: Indrek Hein

Bibliograafialehekülg avatud 06.12.2000

© Eesti Keele Instituut, Tallinn 2000--